Personvernerklæring

I henhold til databeskyttelsesforordningen har den behandlingsansvarlige en plikt til å tydelig informere de registrerte. Denne erklæringen oppfyller opplysningsplikten.

1. Registerfører

Navn på selskapet

Kontaktinformasjon:
 Adresse
 Postnummer Poststed

Kontaktinformasjon i saker som gjelder registeret

Navn på firma/person
adresse
Postnummer Poststed
telefonnummer
e-post

Avhengig av saken, kontaktinformasjonen til den mulige personvernombudet:

Databeskyttelsesansvarlig

Navn på firma/person
adresse
Postnummer Poststed
telefonnummer
e-post

 

2. Registrert

I registeret har bedriftens kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere sendt sin kontaktinformasjon gjennom skjemaet.


3. Formål med bruk av personopplysninger

Grunnlaget for å føre registeret er kontaktinformasjonen som er lagret gjennom kontaktskjemaet. Folk gir sitt samtykke når de sender en kontaktforespørsel.

Formål med personopplysningsbehandling og register

Personopplysninger behandles kun for forhåndsdefinerte formål, som er som følger:

  • meldingsbekreftelse

4. Personopplysninger som skal lagres i registeret

Kunderegisteret inneholder følgende informasjon:

Kontaktinformasjon

  • Navn
  • e-post
  • telefonnummer

5. Rettigheter til den registrerte

Den registrerte har følgende rettigheter, forespørsler om bruk av disse skal sendes til adressens kontaktinformasjon

Rett til innsyn

Den registrerte kan sjekke personopplysningene vi har lagret.

Rett til retting av data

Den registrerte kan be om å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om seg.

Rett til å protestere

Den registrerte kan motsette seg behandling av personopplysninger dersom han føler at personopplysningene er behandlet ulovlig.

Forbud mot direkte markedsføring

Den registrerte har rett til å forby bruk av data til direkte markedsføring.

Rett til sletting

Den registrerte har rett til å be om sletting av data dersom databehandling ikke er nødvendig. Vi behandler forespørselen om sletting, hvoretter vi enten sletter dataene eller gir en begrunnet grunn til at dataene ikke kan slettes.

Det skal bemerkes at den behandlingsansvarlige kan ha en lovfestet eller annen rett til ikke å slette den etterspurte informasjonen. Registerfører plikter å oppbevare regnskapsmaterialet i henhold til perioden (10 år) fastsatt i regnskapsloven (kapittel 2, § 10). Av denne grunn kan ikke regnskapsrelatert materiale slettes før fristen utløper.

Tilbaketrekking av samtykke

Dersom behandlingen av den registrertes personopplysninger kun er basert på samtykke, og ikke på for eksempel kundeskap eller medlemskap, kan den registrerte trekke tilbake samtykket.

Den registrerte kan klage på vedtaket til Datatilsynet

Den registrerte har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av omtvistede data inntil saken er løst.

Klagerett

Den registrerte har rett til å klage til personvernombudet dersom han mener at vi bryter gjeldende personvernlovgivning ved behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon til personvernombudet: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Vanlige informasjonskilder

Kundeinformasjon mottas regelmessig:

  • fra kunden eller potensiell kunde selv når han fyller ut sin kontaktinformasjon på kontaktskjemaet.

7. Regelmessig utlevering av informasjon

Som hovedregel utleveres ikke informasjon utenfor Yritys Oy for markedsføringsformål.

8. Behandlingens varighet

Som regel behandles personopplysninger av XXX. Merk tiden her. Du er ansvarlig for å slette dataene. etter en tid.


9. Persondatabehandlere

Behandlingsansvarlig og dens ansatte behandler personopplysninger. Vi kan også delvis sette ut behandlingen av personopplysninger til en tredjepart, i så fall garanterer vi gjennom kontraktsmessige ordninger at personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gyldig databeskyttelseslovgivning og ellers hensiktsmessig.

 

10. Dataoverføring utenfor EU

Personopplysninger overføres ikke utenfor EU eller EØS.

 

11. Automatisk beslutningstaking og profilering

Vi bruker ikke dataene til automatisk beslutningstaking eller profilering.